آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تأمين هزينه‌هاي مربوط به مراحل تکميلي اجراي آزمون‌هاي استخدامي در دستگاه‌هاي اجرايي
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش عمومي غيردولتي در سال ۱۴۰۳
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات روانشناسي و مشاوره در سال ۱۴۰۳ براي کارشناسان ارشد و دکتراي تخصصي...
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال ۱۴۰۳
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خيريه و موقوفه در سال ۱۴۰۳
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال ۱۴۰۳
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص حقوق گمرکي و ماليات بر ارزش افزوده کالاهاي اساسي، دارو، مواد اوليه دارويي، نهاده‌هاي...
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص مجوز خريد (۴۰) دستگاه خودرو سواري توليد داخل توسط استانداري کرمانشاه
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص مجوز خريد (۲) دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط سازمان حفاظت محيط زيست (اداره کل...
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت تضميني محصولات اساسي...
۰۶/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت تضميني چغندرقند بهاره...
۰۶/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت تضميني برگ سبز چاي...
۰۶/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين ميزان قطعي عوارض صادراتي فهرست مواد خام و نيمه خام موضوع بند (ژ) تبصره (۶) ماده...
۳۰/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين ارزش نسبي بسته خدمات و مراقبت‌هاي پرستاري
۳۰/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص نرخ حق بيمه درمان مطابق ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي...
۳۰/۰۱/۱۴۰۳