آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۶) آيين¬نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده...
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري شهرستان لارستان استان فارس
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تسويه مطالبات شرکت‌‌هاي دولتي ذي‌ربط وزارت نيرو از دولت با بدهي شرکت‌هاي مذکور‌ به...
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين مبلغ تسهيم درآمد ارايه خدمات دسترسي شبکه مبتني بر تار (فيبر) نوري از ابتداي...
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
مصوبات جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ هيأت امناي صندوق توسعه ملي
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص اصلاح بند (۱) مصوبه شماره...
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين معاون اجرايي رئيس‌جمهوربه عنوان دبير کارگروه سفرهاي استاني رئيس‌جمهور
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تشکيل کارگروه سفرهاي استاني
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص اعضاي موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي کيش
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي درخصوص قيمت تضميني برگ سبز چاي...
۲۳/۱۲/۱۴۰۰
مصوبات پنجاه و پنجمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۲۱/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تقويت و توسعه توليد برنج...
۲۱/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص افزايش توليد، حمايت از...
۲۱/۱۲/۱۴۰۰
شاخص¬هاي عملکرد نظام پايش و ارزيابي مديريت بحران موضوع ماده (۲۴) قانون مديريت بحران کشور
۲۱/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محسن افشارچي به عنوان استاندار زنجان
۱۱/۱۲/۱۴۰۰