آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۳۳۶۱۳۵۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد ۳ و ۴ از آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۰ قانون...
۰۵/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۵۹۹۲۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند شماره ۴ـ۲ـ۴ـ ۱۹ به استثناء رديف‌هاي ۵ و...
۰۵/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۵۹۸۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۴۷۱۰۱ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ معاون فني...
۰۵/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۵۹۷۳۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق ماده ۴ آيين‌نامه اجرايي قانون تقويت و...
۰۵/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۵۹۶۳۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۲۱۳۴۷/۴۰۲ مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۰ مدير کل...
۰۵/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۵۹۴۶۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي تعطيل موقت واحدهاي...
۰۵/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۵۹۰۰۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آيين‌نامه تأسيس و بهره‌برداري مرکز سرپايي درمان...
۰۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۵۸۹۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲۷ از بخش دوم ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۴۰۰...
۰۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۵۸۸۶۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۹ تصويب‌نامه شماره ۲۴۲۰۳۴/ت ۵۹۴۹۰ هـ مورخ...
۰۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۰۷۵۳۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون ديوان عدالت اداري نسبت...
۰۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۰۵۷۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاعيه‌هاي مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۱ صادره از معاونت دانشجويي...
۰۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۰۵۷۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ مصوبه شماره ۲۲۷۰/۹۷/ش مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷...
۰۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۰۵۵۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود در خصوص تعيين...
۰۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۰۵۵۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره ۸۴۹۹/۰۱/۴۰۰ مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۱...
۰۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۰۵۴۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ قسمت توضيحات تعرفه شماره ۷ تحت عنوان عوارض...
۰۲/۰۳/۱۴۰۳