آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
الحاق عبارت به ماده (۱۵) اصلاحي اساسنامه شرکت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه کالاهاي آب و برق (ساتکاب)
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
شيوه‌نامه اجرايي بند (چ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
اساسنامه بنياد فرهنگي و هنري رودکي
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
آيين‌نامه حمايت از رشد و تربيت اوان کودکي
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
آيين‌نامه رفع موانع قراردادي در طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۴۵۴۳۸/ت۶۱۱۸۱هـ مورخ ۱۶/۳/۱۴۰۳
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح اشکالات تحريري برخي از مصوبات هيئت وزيران
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح اساسنامه شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسکن
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح اساسنامه پست بانک
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح بند (ذ) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظيفه عمومي
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح ماده (۱۴) برنامه جامع تحقق سياست هاي کلي توسعه دريامحور
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيل شوراهاي آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح تبصره بند (۲) تصويب نامه شماره ۴۶۶۳۷/ت۶۲۴۴۸هـ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۳
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح تبصره بند (۲) تصويب نامه شماره ۲۴۶۲۹/ت۶۲۵۵۹هـ مورخ ۱۶/۲/۱۴۰۳
۳۰/۰۴/۱۴۰۳