آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص برنامه عملياتي دستگاه¬هاي اجرايي جهت جلب مشارکت مردم و تحقق شعار سال با عنوان «جهش...
۲۴/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان نائين استان اصفهان
۲۴/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۶۲۷۹۸ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره...
۲۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۴۵۶۹۸ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ...
۲۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۲۶۱۴۰ هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ ـ ۹ دستورالعمل...
۲۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۸۳۹۹۵ هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ الحاقي ۲ به ماده...
۲۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۸۲۹۹۴ هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي ديوان عدالت اداري با موضوع: کل آيين‌نامه اجرايي وظايف...
۲۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۷۹۹۶۷ هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۴۵۸/۵۱۸/د...
۲۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۴۷۳۸۶ هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۹ آيين‌نامه...
۲۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۸۴۶۲۸۳ هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ ماده ۲ با عنوان «شرايط...
۲۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۸۴۶۰۰۳ هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي ديوان عدالت اداري با موضوع: مجوز ورود فارغ‌التحصيلان...
۲۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۸۴۵۶۸۶ هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي ديوان عدالت اداري با موضوع: مجوز ورود فارغ‌التحصيلان...
۲۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۲۸۳۰۰ هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۲۰۸۲۸/۶۰ مورخ...
۲۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۲۸۲۹۸ هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: جزء ۲ ماده ۱ تصويب‌نامه شماره...
۲۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۲۸۲۴۳ هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۵۲۵ مورخ ۸/۹/۱۴۰۱...
۲۳/۰۲/۱۴۰۳