آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۲۱/۰۱/۱۴۰۰
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۲۱/۰۱/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص اقدام گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده...
۲۱/۰۱/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت¬های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، مربوط...
۲۱/۰۱/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت¬های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، مربوط...
۲۱/۰۱/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت¬های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، مربوط...
۲۱/۰۱/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت¬های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، مربوط...
۲۱/۰۱/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت¬های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، مربوط...
۲۱/۰۱/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت¬های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، مربوط...
۲۱/۰۱/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۵۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف‌های ۱، ۲ و ۳ بند (الف) دستورالعمل شماره...
۱۸/۰۱/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۶۲۵ الی ۱۶۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، برابر ماده ۴۱ دستورالعمل...
۱۸/۰۱/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۶۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در مقام اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی...
۱۸/۰۱/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۶۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ تعرفه شماره (۲ـ۱۹) تفکیک اراضی و املاک...
۱۸/۰۱/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۶۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فومن در خصوص وضع عوارض...
۱۸/۰۱/۱۴۰۰
رأی شماره۱۶۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ ـ...
۱۸/۰۱/۱۴۰۰