آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون تفسير تبصره ماده (۷۶) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۱۸/۰۲/۱۳۹۳
قانون اصلاح ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۰۸/۰۲/۱۳۹۳
قانون آيين دادرسي کيفري
۰۳/۰۲/۱۳۹۳
قانون اصلاح ماده (۴۵) آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۲۶/۰۱/۱۳۹۳
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي
۰۶/۰۱/۱۳۹۳
نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۸/۱۲/۱۳۹۲
قانون اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي...
۲۰/۱۲/۱۳۹۲
قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۱۴/۱۲/۱۳۹۲
قانون تفسير درخصوص مواد (۶۳) و (۶۴) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسي
۲۱/۱۱/۱۳۹۲
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۲۱/۱۱/۱۳۹۲
قانون تفسير جزء (۱ـ۵) قوانين بودجه سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور
۱۲/۱۱/۱۳۹۲
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۲۴/۰۹/۱۳۹۲
قانون الحاق يک تبصره به ماده (۳) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه
۱۴/۰۹/۱۳۹۲
قانون اساسنامه کميسيون دامپزشکي سازمان همکاري‌هاي اقتصادي(اکو)
۱۴/۰۹/۱۳۹۲
قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري
۱۴/۰۹/۱۳۹۲