آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري
۲۶/۰۴/۱۳۹۳
تعيين نصاب معاملات در مناقصات نيروهاي مسلح
۲۶/۰۴/۱۳۹۳
قانون اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد کار معين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر...
۲۴/۰۴/۱۳۹۳
قانون موافقتنامه مربوط به همکاري در زمينه امنيت در درياي خزر
۲۴/۰۴/۱۳۹۳
قانون تفسير بند (ج) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۲۲/۰۴/۱۳۹۳
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون تحديد مسؤوليت براي دعاوي دريايي
۲۲/۰۴/۱۳۹۳
قانون تعيين تعرفه‌هاي خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونيکي
۲۲/۰۴/۱۳۹۳
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در کارگروه بين‌المللي پزشکي نظامي«ICMM»
۱۵/۰۴/۱۳۹۳
قانون اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل) ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسيون بين‌المللي...
۱۵/۰۴/۱۳۹۳
قانون موافقتنامه ايجاد و راه‌اندازي بانک اطلاعاتي سازمان همکاري‌هاي اقتصادي (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات...
۱۵/۰۴/۱۳۹۳
قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور
۱۷/۰۳/۱۳۹۳
قانون اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
۱۷/۰۳/۱۳۹۳
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۷/۰۳/۱۳۹۳
قانون تفسير تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي
۱۸/۰۲/۱۳۹۳
قانون اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي
۱۸/۰۲/۱۳۹۳