آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور
۱۷/۰۳/۱۳۹۳
قانون اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
۱۷/۰۳/۱۳۹۳
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۷/۰۳/۱۳۹۳
قانون تفسير تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي
۱۸/۰۲/۱۳۹۳
قانون اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي
۱۸/۰۲/۱۳۹۳
قانون تفسير تبصره ماده (۷۶) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۱۸/۰۲/۱۳۹۳
قانون اصلاح ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۰۸/۰۲/۱۳۹۳
قانون آيين دادرسي کيفري
۰۳/۰۲/۱۳۹۳
قانون اصلاح ماده (۴۵) آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۲۶/۰۱/۱۳۹۳
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي
۰۶/۰۱/۱۳۹۳
نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۸/۱۲/۱۳۹۲
قانون اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي...
۲۰/۱۲/۱۳۹۲
قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۱۴/۱۲/۱۳۹۲
قانون تفسير درخصوص مواد (۶۳) و (۶۴) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسي
۲۱/۱۱/۱۳۹۲
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۲۱/۱۱/۱۳۹۲