آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
۲۳/۱۲/۱۳۹۳
قانون اصلاح ماده (۵) قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني
۱۷/۱۰/۱۳۹۳
قانون اصلاح ماده (۵) قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني
۱۷/۱۰/۱۳۹۳
قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه‌يافته
۰۳/۰۹/۱۳۹۳
قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي
۲۰/۰۸/۱۳۹۳
قانون اصلاح موادي از قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور
۲۰/۰۸/۱۳۹۳
قانون عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي از شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير هيأتها
۱۷/۰۷/۱۳۹۳
قانون الحاق سه بند به مواد (۲) و (۴) و اصلاح ماده (۶) قانون تشکيل شوراي‌عالي اشتغال
۱۷/۰۷/۱۳۹۳
قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
۱۷/۰۷/۱۳۹۳
قانون تعيين حريم حفاظتي ـ امنيتي اماکن و تأسيسات کشور
۱۷/۰۶/۱۳۹۳
قانون تصويب‌ قطعنامه‌هاي کنفرانس مورخ ۲۰۱۰(۱۳۸۹) اعضاي کنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور...
۰۵/۰۶/۱۳۹۳
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بيمه‌گران و اتکايي‌گران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در کشورهاي...
۰۵/۰۶/۱۳۹۳
قانون تفسير ماده (۱۳۳) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن
۱۵/۰۵/۱۳۹۳
اصلاحيه
۰۶/۰۵/۱۳۹۳
قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي
۲۶/۰۴/۱۳۹۳