آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون منشور سازمان همکاري اقتصادي هشت کشور در حال توسعه
۲۴/۰۶/۱۳۹۴
قانون تصويب اصلاحيه کنوانسيون بازل درباره کنترل انتقالات برون‌مرزي مواد زايد زيان‌بخش و دفع آنها
۲۴/۰۶/۱۳۹۴
قانون الحاق يک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي...
۲۴/۰۶/۱۳۹۴
قانون موافقتنامه همکاري درخصوص آب و هواشناسي درياي خزر
۲۴/۰۶/۱۳۹۴
قانون اجازه مشارکت جمهوري اسلامي ايران در افزايش سرمايه دور پنجم بانک توسعه اسلامي
۱۷/۰۶/۱۳۹۴
فهرست قوانين منسوخ صريح در بازه زماني ۱/۱/۱۳۹۰ تا ۱/۲/۱۳۹۴
۱۰/۰۶/۱۳۹۴
قانون اجازه مشارکت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه صندوق بين‌المللي پول جهت کاهش فقر و ارتقاي رشد...
۲۹/۰۵/۱۳۹۴
قانون تسري ماده(۱۹۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،...
۲۹/۰۵/۱۳۹۴
قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل)هاي اصلاحي (۱)، (۲) و (۴) کنوانسيون ورشو...
۲۹/۰۵/۱۳۹۴
قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
۲۹/۰۵/۱۳۹۴
قانون نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي
۱۰/۰۵/۱۳۹۴
قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران
۲۱/۰۴/۱۳۹۴
قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري
۲۱/۰۴/۱۳۹۴
قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي
۲۱/۰۴/۱۳۹۴
قانون اصلاح قانون آيين دادرسي کيفري
۱۴/۰۴/۱۳۹۴