آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص اقدام دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي لرستان
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲)آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان‌هاي مناطق آزاد...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني آقاي حميد چيت‌چيان به عنوان عضو شوراي عالي فني
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تشکيل کارگروه جهت تعيين تکليف طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و طرح¬هاي صنعت نفت...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي فردين وکيلي به¬عنوان عضو موظف هيئت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمد باباخاني به¬عنوان عضو موظف هيئت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص بهره‌برداري از (۱۹۳۸) مترمربع از اراضي پلاک ثبتي (۳۸) واقع در بخش مرکزي موسوم به موات...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص انتخاب آقاي محمد کرمي استاندار سيستان و بلوچستان به¬عنوان نماينده ويژه رئيس‌جمهور...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي و عملکرد هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي، مربوط...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي و عملکرد هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي کيش، مورخ...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه هزينه خدمات سال ۱۴۰۲ در مناطق ويژه اقتصادي تعيين شده
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نماينده مجمع عمومي در هيئت ترک تشريفات مناقصه سازمان¬هاي مناطق آزاد تجاري ـ...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص انتخاب سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص انتخاب سازمان حسابرسي به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲