آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران
۰۴/۰۳/۱۳۹۵
اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور
۱۵/۰۲/۱۳۹۵
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۵/۰۲/۱۳۹۵
قانون اعتباراسناد عادي وامهاي‌پرداختي شرکتهاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به‌اعضاء
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرائم زيست محيطي
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
قانون اصلاح قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي...
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
قانون الحاق يک تبصره به ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
قانون اصلاح ماده (۸) قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
قانون توسعه و بهينه‌سازي آب شرب شهري و روستايي در کشور
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
قانون الحاق يک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۰۴/۰۲/۱۳۹۵
قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم
۱۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون الحاق يک‌تبصره به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانکها و ساير منابع...
۱۰/۰۱/۱۳۹۵