آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص بهره‌برداري از (۴۲۳۷۳) متر مربع از پلاک ثبتي (۳) فرعي از (۱۱) واقع در بخش ثبتي (۴)...
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه تجارت آزاد بين دولت جمهوري اسلامي...
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري باقيمانده سهام متعلق به دولت در شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران به سازمان...
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
مقررات نظام ايمني هسته‌اي در خصوص نواحي انحصاري، کم جمعيت و فاصله از مرکز جمعيت در تأسيسات هسته‌اي
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سود بازرگاني انواع لاستيک خودروي سواري صرفاً تا پايان سال ۱۴۰۲
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مجوز خريد (۴) دستگاه خودروي سواري و (۱۰) دستگاه خودروي وانت توليد داخل توسط وزارت...
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
موافقت هيئت وزيران با مسافرت وزير راه و شهرسازي به کشور ترکمنستان
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص الحاق ماده (۱۰) به ضوابط پوشش بيمه¬اي خدمات درمان ناباروري و پوشش بيمه¬اي مراقبت¬هاي...
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي علي استاد هاشمي به عنوان رئيس کل بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مجوز سازمان بهزيستي کشور مبني بر دريافت هزينه صدور و تمديد پروانه براي متقاضيان فعاليت...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره(۳) ماده(۶۴) اصلاحي قانون ماليات‌هاي...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق استفاده از بيست (۲۰) هکتار از اراضي ملي پلاک ثبتي (۵۸) فرعي از (۵۶) اصلي...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادي سرو ـ اروميه
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي بجنورد
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص پرداخت حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي مربوط در...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲