آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين نامه حفاظت و مرمت يادمان‌هاي دفاع مقدس
۲۴/۰۵/۱۴۰۱
آيين‌نامه استخدام کارکنان قراردادي ماده ۱۳ اساسنامه بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس
۲۴/۰۵/۱۴۰۱
دستورالعمل اجرايي ماده ۶۵ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت
۰۹/۰۳/۱۴۰۱
نظام عملياتي پدافند زيستي کشور
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
دستورالعمل تشکيل يگان‌هاي حفاظت در دستگاه‌هاي اجرايي
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
دستورالعمل اجرايي پدافند غيرعامل استان‌ها
۱۴/۰۴/۱۴۰۰
مصوبه نظام مصون‌سازي و عمليات پدافند شيميايي کشور
۲۴/۱۲/۱۳۹۹
صلاحيت‌هاي رسيدگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
مصوبه نظام عملياتي پدافند مردم محور (صيانت و حفاظت از مردم در شرايط اضطراري بحران ناشي از تهديد و جنگ)
۲۷/۰۵/۱۳۹۹
آيين‌نامه نحوه اداره مرکز فرهنگي و موزه دفاع مقدس استان
۱۰/۰۵/۱۳۹۸
دستورالعمل سنجش و ارزيابي سلامت رواني کارکنان وظيفه در مراکز آموزشي ن.م
۰۸/۰۳/۱۳۹۸
آيين‌نامه حفظ، نگهداري و ثبت آثار ملّي دفاع ‌مقدس و ‌تملک اراضي، اماکن و آثار فيزيکي مرتبط
۲۳/۱۰/۱۳۹۷
آيين‌نامه «اداره، حفظ، نگهداري و بهره‌برداري يادمان‌هاي عمومي شهداي گمنام دفاع ‌مقدس کشور»
۲۳/۱۰/۱۳۹۷
آيين‌نامه داخلي شوراي هماهنگي بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس
۲۳/۱۰/۱۳۹۷
آيين‌نامه اجرايي شوراي هماهنگي حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع‌مقدس استان‌ها
۲۳/۱۰/۱۳۹۷