آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح بندهاي (۱) تا(۵) تصويب‌نامه شماره ۱۹۳۲۰۱/ت۶۱۸۵۸هـ مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۲
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح جدول موضوع بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۰۷۶۸۶/ت۶۰۲۶۲هـ مورخ ۲۰/۶/۱۴۰۱
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح رديف (۱۱۸) جدول موضوع بند (۶) تصويب‌نامه شماره۲۱۳۶۰۰/ت۶۲۲۵۵هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۴
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح جداول پيوست تصويب‌نامه شماره ۱۰۲۶۳۳/ت۶۱۶۶۲هـ مورخ ۱۱/۶/۱۴۰۲
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح تعدادي از رديف‌هاي جدول پيوست دستورالعمل بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل...
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح بند (۶) ماده (۱) دستورالعمل اجرايي بند (ط) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره۱۹۴۸۸۱/ت۶۲۰۷۰ مورخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۲
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۰۲۶۶۹/ت۶۲۲۱۸هـ مورخ ۴/۱۱/۱۴۰۲
۰۳/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره۱۶۶۳۶۷/ت۵۴۱۴۷هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
حذف رديف (۳۰) جدول مندرج در تصويب‌نامه شماره ۵۱۵۹۷/ت۶۱۳۶۵هـ مورخ ۲۷/۳/۱۴۰۲ (زعفران)
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۲۳۳۱۳/ت۵۹۳۶۹هـ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۰
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح جزء (ب) بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۶۶۹۹۱/ت۶۱۵۵۳ک مورخ ۱۴/۹/۱۴۰۲
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
اصلاحيه قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۷/۱۰/۱۴۰۲
«اصلاحيه دستورالعمل سازش درون کارگاهي»
۱۸/۰۹/۱۴۰۲