آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه درخصوص تعيين اعضاء موظف و غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم
۱۲/۰۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص حذف معاونان اجرايي و اقتصادي رييس جمهور از ترکيب کميسيون اقتصاد موضوع بند (۱) ماده...
۰۸/۰۲/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۵۱۲۳/ت۵۶۸۹۷هـ مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۰
۰۶/۰۲/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه ورزش
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداري‌ها
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
مصوبات پنجاه و ششمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
مصوبات جلسه بيست و نهم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
مصوبات جلسه بيست و هشتم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص الحاق شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران به فهرست سازمان‌هاي توسعه‌اي زيرمجموعه شرکت...
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در بخش مرکزي شهرستان دلفان استان لرستان
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص ايجاد يک بخش به نام ايتيوند در شهرستان دلفان استان لرستان
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص اضافه شدن رييس کل گمرک جمهوري اسلامي ايران به ترکيب شوراي سياستگذاري ملي و هماهنگي...
۲۸/۱۲/۱۴۰۰