آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۴۹۸۹۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد (۱)، (۲) و (۳) آيين‌نامه اجرايي وظايف و...
۱۹/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۵۰۰۳۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۹۲۴۳/۴۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۲ معاونت...
۱۹/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۴۹۸۳۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ ماده ۳۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري...
۱۹/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۸۴۲۶۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۶ جدول ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹...
۱۶/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۱۱۹۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ذيل ماده ۴ ، تبصره ۵ ماده ۵ ، اطلاق قسمت...
۱۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۷۸۴۶۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت "۶ ماهه با موضوع تخليه خط تلفن" از بند...
۱۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۷۸۳۶۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف (۵) ذيل بند (ب)با عنوان شرايط اختصاصي مندرج...
۱۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۷۸۲۵۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۶ ماده ۹ از تعرفه عوارض محلي سال‌هاي ۱۳۹۸...
۱۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۷۸۱۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ و تبصره ذيل آن (موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰...
۱۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۷۸۱۴۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تعرفه شماره (۲ـ۱۷)از تعرفه عوارض محلي سال...
۱۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۷۸۰۵۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق مصوبات شماره ۶۰۹۶/۲/ش مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ و...
۱۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۷۸۰۲۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ و ماده...
۱۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۱۲۰۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب...
۱۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۷۷۹۳۱هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۷ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰...
۰۵/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۱۲۰۰۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۴ صورتجلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۹ کارگروه درآمدهاي...
۰۵/۰۳/۱۴۰۳