آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه شوراي عالي اداري در خصوص انتزاع و انتقال تمامي وظايف، اختيارات، مسئوليت‌ها و تکاليف مقرر...
۱۲/۰۶/۱۳۹۶
اصلاح و تصويب دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي
۱۲/۰۶/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص منشور حقوق شهروندي در نظام اداري
۲۱/۰۱/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص شناسه خدمت
۲۱/۰۱/۱۳۹۶
اصلاح مصوبه شماره ۳۱۳۸۳/۲۰۶ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ شوراي عالي اداري
۲۱/۰۱/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ارتقاء مرکز امور اجتماعي و فرهنگي وزارت کشور به سازمان امور اجتماعي کشور
۰۴/۰۸/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص وظايف مربوط به حوزه‌هاي «امور اداري و استخدامي» و «برنامه و بودجه» و تعيين...
۰۴/۰۸/۱۳۹۵
اصلاح مصوبه شماره ۷۴۰۳۲/۱۹۰۱ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۲ شوراي عالي اداري
۱۵/۰۴/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي
۱۳/۰۴/۱۳۹۵
مصوبه شوراي‌عالي اداري درخصوص دستورالعمل اجرايي شرايط عمومي و اختصاصي نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران...
۱۳/۰۴/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص بهره‌برداري بهينه از خدمات «پژوهشکده امور اقتصادي»
۲۲/۰۲/۱۳۹۵
اصلاح مصوبه شماره ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶ ـ ۵/۹/۱۳۹۳ شوراي عالي اداري
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص ساماندهي فضاها و ساختمان‌هاي اداري، به منظور يکپارچه سازي اقدامات اجرايي،...
۰۴/۰۲/۱۳۹۵
اصلاح مصوبه شماره ۸۱۹۰۳/۱۹۰۱ مورخ ۹/۵/۱۳۸۴ شوراي عالي اداري
۰۴/۰۲/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص اصلاحات ساختاري و حفظ و ارتقاء روابط مسئولين، معلمان، مدارس و اولياء دانش‌آموزان
۰۴/۰۲/۱۳۹۵