آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۱۰۵۶۹۷۱ هيأت تخصصي اداري امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: لغو رويه ايجاد شده در خصوص...
۰۴/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۰۵۶۵۳۳ هيأت تخصصي اداري امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت يک بند الف دستور العمل...
۰۴/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۰۵۴۹۷۹ هيأت تخصصي اداري امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ـ۱ و بند ۲ دستورالعمل...
۰۴/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۰۴۴۳۶۱ هيأت تخصصي اداري امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: کل بخشنامه شماره ۱۳۸۴۰۸ مورخ...
۰۴/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۰۴۱۳۷۹ هيأت تخصصي اداري امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: موارد مذکور از دستورالعمل مواد...
۰۴/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۰۲۵۱۳۵ هيأت تخصصي اداري امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۸۴۲۲/م/۱۸ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰...
۰۴/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۰۹۲۷۳۵ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: « قسمتهايي از دفترچه آزمون استخدامي...
۰۴/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۰۹۱۷۷۸ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۹...
۰۴/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۰۸۹۲۱۴ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: : بخشنامه شماره ۹۹/۴۷۹۶۵/۵۰۰ مورخ ۱۳/۱۲/۹۹...
۰۴/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۰۹۸۲۲۵ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه...
۰۴/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۰۵۷۶۴۶ هيأت تخصصي اداري امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۲ و تبصره آن از دستورالعمل...
۰۴/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره ۸۵۸۹۲۵ هيأت تخصصي اداري امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مرقومه ۱۰/۳۲۷۶/۹۰۰۱ مورخ ۲۵/۷/۱۴۰۰...
۰۴/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره ۹۱۹۸۸۸ هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه مورخ ۱/۵/۱۴۰۱...
۰۴/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره ۹۳۴۶۷۲ هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه‌هاي شماره ۱۶۰۹۳۴/۳ـ۲...
۰۴/۰۷/۱۴۰۲
رأي شماره ۸۷۲۵۹۴ هيأت تخصصي کار، بيمه و تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره ۱۶۵۳/۹۷/۲۰۲۰...
۰۴/۰۷/۱۴۰۲