آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۹۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت توضیح ۲ فصل دوم و اطلاق بند ۳ بخش...
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۸۳۰۲ـ ۱۲/۱/۱۳۹۴ مدیرکل...
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری...
۰۹/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه‌های شماره ۶۶۱۹۳/۹۷ ـ ۱۰/۴/۱۳۹۷، ۱۱۳۲۴۵/۹۷...
۰۹/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ صفحه ۲۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت...
۰۹/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۷ مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره...
۰۹/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۱۳۳۶۶/۹۶ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۶...
۰۹/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه شماره ۸۰۳ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ و ۸۳۳ ـ...
۰۹/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی...
۰۹/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخصوص نحوه احراز جانبازی رزمندگان فاقد صورت سانحه...
۰۹/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض. مطابق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال...
۰۹/۰۲/۱۴۰۰
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۰۷/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص جایگزینی آقای علی اوسط اکبری‌مقدم به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد...
۰۷/۰۲/۱۴۰۰
الحاق تبصره به بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۹۰۲/ت۵۱۶۹۰هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳
۰۷/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۶۴۴۸۶/ت۵۲۱۵۵هـ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۴
۰۷/۰۲/۱۴۰۰