آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تعيين کارمزد صدور قبض و حواله انبار براي کليه انبارها و مراکز نگهداري کالا موضوع ماده...
۲۹/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي و عملکرد هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، مربوط...
۲۹/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق استفاده شهرداري خاش از منافع پنج هکتار از اراضي پلاک ثبتي (۱۴۵۶) اصلي،...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق استفاده شهرداري ريجاب از منافع (۷۳۳۹) متر مربع از پلاک ثبتي (۶۵۳) فرعي...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق بهره‌برداري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق بهره‌برداري از (۴) قطعه پلاک‌هاي ثبتي واقع در بخش (۲۴) ثبتي مريوان، مرز...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق استفاده از منافع (۳۰۰۰) مترمربع از اراضي پلاک ثبتي (۶۲) فرعي از (۳۵۶۲)...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين هزينه خدمات ثبت نام دريافتي از داوطلبان شرکت در آزمون‌هاي سازمان سنجش آموزش...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص شناسايي و ساماندهي قايق‌هاي تفريحي و صيادي
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سقف فردي تسهيلات طرح ويژه بهسازي و نوسازي مسکن در روستاها و شهرهاي زير (۲۵)...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت آموزش و پرورش نسبت به توزيع شير رايگان براي دانش‌آموزان مقطع ابتدايي...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين اعضاي موظف هيئت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قصرشيرين و ماکو
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص حق بهره‌برداري وزارت ورزش و جوانان از (۲۶۷۵۶) مترمربع از اراضي پلاک ثبتي واقع در بخش...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص حق بهره‌برداري وزارت ورزش و جوانان از (۳۲/۱۰۱۵۹) مترمربع از اراضي ملي پلاک ثبتي (۱۲۸۵)...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه‌هاي مربوط به خدمات سازمان امور دانشجويان
۰۷/۰۹/۱۴۰۲