آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص بهره‌برداري از منافع (۷۵۹۹) مترمربع از پلاک ثبتي (۱) فرعي از (۱۸۶۸) اصلي، واقع در...
۱۸/۱۱/۱۴۰۲
حذف تبصره (۲) بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۲۳۳۴۳/ت۶۱۶۴۶هـ مورخ ۱۵/۷/۱۴۰۲
۱۷/۱۱/۱۴۰۲
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تعيين قيمت تضميني گندم...
۱۷/۱۱/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۵۰ مورخ ۲۱/۸/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
۱۷/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۳۵۴۰۷/ت۶۱۷۸۴هـ مورخ ۱/۸/۱۴۰۲
۱۷/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد جهانگردي يک¬طرفه براي ورود اتباع برخي از کشورها توسط وزارت...
۱۶/۱۱/۱۴۰۲
مصوبه پنجاه و يکمين (۵۱) جلسه کميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش درخصوص آيين‌نامه مدارس ماندگار
۱۷/۱۰/۱۴۰۲
مصوبه انتخاب رئيس هيأت حمايت از کرسي‌هاي نظريه‌پردازي و مناظره
۰۴/۱۰/۱۴۰۲
مصوبات هفتاد و نهمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۰۴/۱۰/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري بهره¬برداري از ميزان (۹/۴۴۹) و (۹۰/۲۴۷) مترمربع به ترتيب از پلاک ثبتي (۱۶۳۳)...
۲۹/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي و عملکرد هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي، مربوط...
۲۹/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي و عملکرد هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس، مربوط...
۲۹/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي و عملکرد هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماکو، مربوط...
۲۹/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص صدور مجوز خريد يک دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي...
۲۹/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي جواد بابايي به عنوان عضو کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
۲۹/۰۹/۱۴۰۲