آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اعتباراسناد عادي وامهاي‌پرداختي شرکتهاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به‌اعضاء
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۰۴/۰۲/۱۳۹۵
قانون تصويب اصلاحات ضمايم کنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از کشتيها ۱۹۷۳(مارپل۷۸/۱۹۷۳)ـ...
۱۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون تصويب اصلاحات اساسنامه، کنوانسيون و آيين‌نامه کلي فراهمايي‌ (کنفرانس‌)ها، مجامع و جلسات اتحاديه...
۱۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجراي احکام مدني
۱۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون اصلاح ماده (۲۳۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۱۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون الحاق يک‌تبصره به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانکها و ساير منابع...
۱۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم
۱۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۲۷/۱۲/۱۳۹۴
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسي کشورهاي اسلامي (سميک)
۲۵/۱۲/۱۳۹۴
قانون اساسنامه مرکز منطقه‌اي همکاري دستگاههاي مبارزه با فساد و نهادهاي نظارتي (آمبودزماني) کشورهاي عضو...
۰۶/۱۲/۱۳۹۴
قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۲۴/۱۱/۱۳۹۴
قانون شوراهاي حل اختلاف
۰۷/۱۱/۱۳۹۴
قانون اصلاح قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه
۰۷/۱۱/۱۳۹۴
قانون تسري مواد (۷۹) و (۸۳) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به کارکنان ارتش جمهوري...
۱۴/۱۰/۱۳۹۴