آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح و تکميل موادي از اساسنامه بنياد علمي و فرهنگي استاد شهيد علامه مرتضي مطهري
۱۸/۱۱/۱۳۹۳
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه آيت‌الله بروجردي
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه جيرفت
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه زنجان
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه وليعصر (عج) رفسنجان
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأييد انتخاب رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه صنعتي کرمانشاه
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني اراک
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأييد ابقاي رئيس دانشگاه هنر اسلامي تبريز
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
۱۱/۱۰/۱۳۹۳
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني اراک
۱۱/۱۰/۱۳۹۳
تأييد انتخاب رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
۱۱/۱۰/۱۳۹۳
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه صنعتي کرمانشاه
۱۱/۱۰/۱۳۹۳
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه وليعصر (عج) رفسنجان
۱۱/۱۰/۱۳۹۳