آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
دستورالعمل اجرايي بند «خ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح تصويب نامه شماره ۱۶۴۹۶۹/ت۵۶۹۵۹ هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۸
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح برخي از رديف هاي تعرفه اي کتاب مقررات صادرات و واردات
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تمديد مهلت ترخيص خودروهاي موضوع بند (۱) تصويب نامه شماره ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴هـ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص ايجاد سامانه ملي املاک و اسکان کشور
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۸۹۸۴/ت۵۷۵۷۵هـ مورخ ۶/۲/۱۳۹۹
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۲) آيين‌نامه نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي دستگاه‌هاي اجرايي
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري شهرستان خدابنده استان زنجان
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
اصلاح نظام رتبه‌بندي معلمان
۱۰/۰۳/۱۳۹۹
تصويب‌نامه درخصوص تشکيل ستاد ملي سرشماري عمومي نفوس و مسکن ثبتي مبنا
۱۰/۰۳/۱۳۹۹
تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات کشوري در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبي
۰۸/۰۳/۱۳۹۹
تصويب‌نامه درخصوص ممنوعيت عبور (ترانزيت) بنزين، نفت گاز و هيدروکربورهاي مشابه (موضوع تعرفه شماره ۲۷۱۰۱۲)...
۰۸/۰۳/۱۳۹۹
تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات کشوري در استان همدان
۰۸/۰۳/۱۳۹۹
تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي روشناوند دهستان پس‌کلوت بخش مرکزي شهرستان گناباد استان خراسان رضوي،
۰۸/۰۳/۱۳۹۹