آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين نامه نحوه تأمين ايمني جايگاه هاي عرضه فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي فشرده به خودروها
۲۵/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۸) آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بيسيمهاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (‌آماتوري)
۲۵/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح آيين‌نامه اجرايي نحوه تشکيل و نظارت بر شرکت‌هاي تعاوني سهامي عام
۲۵/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح رديف (۸) جدول فصل اول پيوست تصميم‌نامه شماره ۱۱۹۸۱/ت۴۷۷۹۸ن مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱
۰۵/۱۲/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص لغو قسمت اول رديف (۲) جدول (۱ـ ۲) پيوست بسته اجرايي وزارت جهادکشاورزي (توسعه و تقويت...
۲۳/۱۱/۱۳۹۸
اصلاح بند (۴) تصويب نامه شماره ۱۷۴۱۹۵/ت۵۵۱۹۶هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۷
۲۳/۱۱/۱۳۹۸
اصلاح تبصره (۸) الحاقي به ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي بند (و) و جزء‌هاي (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون...
۲۳/۱۱/۱۳۹۸
اصلاح تبصره (۳) اصلاحي ماده (۲) و تبصره الحاقي ماده (۱۰) آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده...
۲۳/۱۱/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۲۳) آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه بيکاري
۲۳/۱۱/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۱۵) مقررات صادرات، واردات و امورگمرکي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
۱۳/۱۱/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۵) الحاقي به آيين¬نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
اصلاح تصويب نامه شماره ۱۵۶۵۹۱/ت۵۵۴۴۶ هـ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۷
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
اصلاح بند (۵) اصلاحي تصويب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۶۰۰۴۶/ت۵۶۷۵۲هـ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۸
۲۸/۰۹/۱۳۹۸