آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۱۳۷۴۰۰ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه ۱۲۲۰۳۶ مورخ ۶/۱۰/۱۳۶۰ هيأت وزيران...
۱۷/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۱۰۲۱۰۹ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ تبصره بند ۷ دفترچه راهنماي آزمون...
۱۷/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۳۹۴۰۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷...
۱۴/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۲۷۰۴۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: الف. بند اول ماده ۴۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱...
۱۴/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۱۲۰۵۶۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: الف. بند ( ۱۷ ـ ۱۰) ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال...
۱۴/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۳۳۱۰۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: الف. بند يک نامه شماره ۶۹۱۷۵ مورخ ۱۱/۹/۱۴۰۱...
۱۴/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۲۷۰۴۴۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۵ مورخ ۲۹/۹/۱۴۰۱ صادره از هيأت امناي...
۱۴/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۳۳۰۹۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: پاراگراف اول بخشنامه شماره ۸۳۲۶۵/۲۶۸/د مورخ...
۱۴/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۳۳۰۹۵۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۲۵۲۵۲/۲۰۰/ص مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ رئيس...
۱۴/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۳۳۰۸۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت«لذا چنانچه در قوانين و مقررات استخدامي...
۱۴/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۲۷۰۱۶۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه دويست و سي و هفتمين جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰...
۱۴/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۲۶۹۶۷۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تصويب‌نامه شماره ۶۸۷۶۲/ت۶۱۳۸۶هـ مورخ ۲۱/۴/۱۴۰۲...
۱۴/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۲۷۰۳۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۴ از بيست و سومين جلسه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲...
۱۴/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۱۹۱۲۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري نسبت...
۱۲/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۱۹۱۲۱۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد ۹۷، ۹۸ و ۹۹ آيين‌نامه فعاليت در حوزه تجهيزات...
۱۲/۱۰/۱۴۰۲