آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۳۳۹۷۰۰۵ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۱۰۶۴۳۹/۱۴۰۲...
۰۹/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۵۱۳۳۰ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۲...
۰۹/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۸۳۴۱۵ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه دستورالعمل شماره...
۰۹/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۱۰۳۷۹ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ديوان عدالت اداري با موضوع: بند الف ماده ۴ دستورالعمل...
۰۹/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۸۴۲۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از تبصره ۲ الحاقي (۲) به ماده ۲۳ شيوه‌نامه...
۰۹/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۸۴۳۵۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۴ آيين‌نامه اجرايي قانون تملک آپارتمان‌ها...
۰۹/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۸۴۱۵۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۷ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب...
۰۹/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۸۳۶۲۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۳۸۰۳۱/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ معاون...
۰۹/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۸۴۰۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۸ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ مصوب شوراي...
۰۹/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۸۴۱۲۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره (۶ ـ۲) تحت عنوان عوارض پذيره تأسيسات...
۰۹/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۵۰۰۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۱۸۴۴۲۵ مورخ ۹/۹/۱۴۰۱ رييس سازمان...
۰۹/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۸۴۳۲۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: صادرات اقلام ذکر شده در جدول شماره ۲ نامه شماره...
۰۹/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۸۴۲۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند ۲ بخش (ب) تبصره ۷ تصويب‌نامه بودجه...
۰۹/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح مصوبه اعمال حد نصاب نمره مرحله دوم مصاحبه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
دستورالعمل عملياتي واپايش تهديدات ناشي از ناقل مهاجم زيستي (پشه آئدس) (طرح ملي مقابله با ناقلين مهاجم...
۰۷/۰۴/۱۴۰۳