آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح برخي از کدهاي ويرايش سوم کتاب ارزش نسبي خدمات سلامت
۱۶/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح جدول شماره (۴) پيوست آيين‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران...
۱۶/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۸۲۳۹۲/ت۵۷۶۳۵هـ مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۹
۰۷/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح تصويب‌نامه در خصوص فوق‌العاده ويژه قضات
۰۷/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح جدول تصويب‌نامه شماره ۸۳۱۱۰/ت۵۸۰۶۸هـ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۹
۰۷/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۰۸/۰۹/۱۳۹۹
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۵۴۵۶۸/ت۵۶۷۲۴هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۸
۲۷/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۹ کل کشور
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
اصلاح تصويب¬نامه شماره ۶۱۹۳/ت۵۷۵۸۷هـ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۹
۰۴/۰۶/۱۳۹۹
اصلاح بند (۵) تصويب¬نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷
۱۳/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح تصويب‌نامه‌هاي شماره‌هاي ۳۲۷۱۹/ت۲۵۸۴۲هـ ، ۲۱۲۳۲۶/ت۴۶۳۲۰هـ ، ۱۷۱۰۱۷/ت۴۸۱۶۶هـ ، ۱۲۰۹۹۷/ت۴۸۶۰۸هـ ،...
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۲۰۱۸۰/ت۵۶۵۳۸هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۸
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح تصويب¬نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
لغو تصويب‌نامه شماره ۴۶۸۸/ت۵۷۵۵۳هـ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۹
۲۸/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۵۱۹۰۰/ت۴۶۶۷۳ک مورخ ۱/۸/۱۳۹۰
۲۸/۰۴/۱۳۹۹