آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاحيه ماده۴ قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شوراي انقلاب
۱۷/۰۶/۱۳۹۸
قانون مديريت بحران کشور
۰۷/۰۶/۱۳۹۸
قانون تفسير ماده (۳۶) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
۰۴/۰۶/۱۳۹۸
قانون تصويب سندهاي الحاقي(پروتکل‌هاي) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسيون هواپيمايي...
۰۴/۰۶/۱۳۹۸
قانون تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
۳۱/۰۵/۱۳۹۸
قانون حمايت از توسعه صنايع پايين‌دستي نفت‌خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه‌گذاري مردمي
۳۱/۰۵/۱۳۹۸
قانون الحاق يک ‌بند به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۱۰/۰۵/۱۳۹۸
قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي
۳۱/۰۴/۱۳۹۸
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه اندازه‌شناسي آسيا ـ اقيانوسيه
۲۵/۰۴/۱۳۹۸
قانون حمايت از مرمت و احياي بافتهاي تاريخي ـ فرهنگي
۲۵/۰۴/۱۳۹۸
قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم با اصلاحات بعدي آن
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
قانون حفاظت از خاک
۲۷/۰۳/۱۳۹۸
قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني
۲۱/۰۳/۱۳۹۸
قانون اصلاح جزء (۱) بند «پ» ماده (۶۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري...
۱۳/۰۳/۱۳۹۸
قانون معافيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه‌هاي ثبتي
۱۳/۰۳/۱۳۹۸