آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاحيه قانـون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۳۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ ۱/۱/۱۳۲۹ تا ۳۰/۷/۱۳۳۶
۲۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ ۱/۱/۱۳۱۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۲۸
۲۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ ۱۸/۶/۱۲۸۵ تا ۳۰/۱۲/۱۳۰۹
۲۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون مجازات استفاده‌کنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
۲۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون اصلاحات پيوست معاهده (کنوانسيون) بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا مورخ ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) و آيين‌نامه...
۰۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت
۰۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب‌هاي کشور
۰۹/۰۳/۱۳۹۶
قانون تنقيح قوانين مالياتي کشور
۰۹/۰۳/۱۳۹۶
قانون تشکيل هيأت‌هاي انضباطي رسيدگي به شکايات و تخلفات کارکنان نيروهاي مسلح
۱۲/۰۲/۱۳۹۶
اصلاحيه قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور
۰۹/۰۲/۱۳۹۶
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶)
۲۱/۰۱/۱۳۹۶
اصلاح ماده۲۰ قانون تأسيس و اداره مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي
۲۰/۰۱/۱۳۹۶
قانون الحاق يک ماده به قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت...
۲۰/۰۱/۱۳۹۶
قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور
۲۰/۰۱/۱۳۹۶