آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه کمک متقابل بين دولت جمهوري اسلامي...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص ادغام شرکت‎هاي احداث، نگهداري و بهره‌برداري آزادراه کنارگذر جنوبي تهران، اراک ـ خرم...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني آقاي روح‌اله خزائي به عنوان عضو غيرموظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني آقاي محسن حيدري به عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تمديد مدت واگذاري حق استفاده از سالن بدمينتون استان زنجان
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص بهره‌برداري وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي) از منافع (۲۷/۴۱۹۸)...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ چهارصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۵۰) ريال به منظور مقابله با خشکسالي...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص خريد (۱) دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط پارک علم و فناوري استان کردستان
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح بند (۴) تصويب‌نامه شماره ۹۴۰۳۵/ت۴۲۴۰۰هـ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۸
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۳) تصويب‌نامه شماره ۲۱۶۰۸۴/ت۶۰۰۷۲هـ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۳۲۸۶/ت۳۸۹۲۹ک مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۷
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۳۷۰۵۷/ت۶۱۲۱۷هـ مورخ ۳/۸/۱۴۰۲
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۴۲۴۲/ت۶۱۵۷۸هـ مورخ ۱/۷/۱۴۰۲
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص بدهي ماليات بر درآمد مؤديان خسارت ديده ناشي از خشکسالي در شهرستان هاي زابل، زهک، نيمروز،...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص بهره‌برداري وزارت نيرو از منافع بيست و پنج هکتار از اراضي پلاک ثبتي (۴۰۵) فرعي از...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲