آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۴۳۳۵۷۷ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: بند غ مصوبه...
۲۳/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۲۷۳۵۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۶/ ۸ آگهي پذيرش نيروي انساني در قالب خريد...
۱۶/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۱۷۰۱۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: متن صفحه دوم تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ مصوب...
۱۴/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۱۵۳۰۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: الف. تبصره ۴ ماده ۱ آيين‌نامه اصلاحي استخدامي...
۱۴/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۱۷۰۴۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: الف. جدول محاسبات واگذاري پارکينگ در سال ۱۴۰۰...
۱۴/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۱۵۱۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۴ بند (ج) جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده...
۱۴/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۱۵۰۶۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از تبصره ۲ ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهاي...
۱۴/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۱۵۰۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (الف) صورتجلسه مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۰ هيأت چهار...
۱۴/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۸۷۳۶۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ بند الف ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهاي...
۱۴/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۸۷۳۳۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۳۴۱/ هـ م مورخ ۱۹/۱/۱۴۰۰ دبير اجرايي...
۱۴/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۱۴۹۴۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: فراز اول بند ۲ بخشنامه شماره ۱۳۲۲۱۲/۶۰ مورخ...
۱۴/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۸۷۲۵۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ بخشنامه شماره ۲۱۳۴۷۱/۷۱۰ مورخ ۴/۱۲/۱۴۰۰...
۱۴/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۸۷۲۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه‌هاي شماره ۴۳۰/۴۵۳۷۶ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۵ مدير کل...
۱۴/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۸۶۷۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ ذيل بند ۱ نمونه فرم جديد تحت عنوان آگهي...
۰۹/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۸۶۷۴۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت " به استثناء انواع شير طعم‌دار" از ستون...
۰۹/۱۱/۱۴۰۲