آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۷/۰۸/۱۳۹۹
قانون تفسير بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
قانون الحاق يک تبصره به ماده (۵) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي
۰۸/۰۸/۱۳۹۹
قانون فهرست قوانين و احکام منسوخ در حوزه محيط زيست
۰۸/۰۸/۱۳۹۹
قانون اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان
۱۴/۰۷/۱۳۹۹
قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مديريت خدمات کشوري
۱۴/۰۷/۱۳۹۹
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه بين‌المللي تحليل سامانه‌هاي کاربردي
۱۴/۰۷/۱۳۹۹
قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
قانون افزايش سرمايه شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس تهران يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم
۲۷/۰۶/۱۳۹۹
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۹/۰۶/۱۳۹۹
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول...
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي عليرضا برخور به عنوان مديرعامل شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول...
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
اصلاحيه قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي عليه صلح و امنيت
۲۲/۰۴/۱۳۹۹
فهرست احکام قانوني منسوخ صريح مربوط به قوانين مرتبط با کدهاي شوراها و شهرداريها، سلامت، احزاب سياسي،...
۱۹/۰۴/۱۳۹۹