آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه اصلاح وظايف کميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه ضوابط و معيارهاي عمومي عضويت (وابسته، پيوسته و افتخاري)در فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري اسلامي ايران
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب عضو جديد هيأت امناي دانشگاه شاهد
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نماينده فرهنگستان زبان و ادب فارسي در هيأت امناي مشترک فرهنگستان‌هاي چهارگانه جمهوري اسلامي...
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه اصلاح و تکميل ماده ۱ اساسنامه دانشگاه فرهنگيان
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه اصلاح تبصره ماده ۵ مصوبه اصلاحي اهداف، سياست‌ها و ضوابط نشر کتاب
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي عضويت در شوراي سياست‌گذاري مرکز ساماندهي ترجمه و...
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه تسري امتيازات موضوع آيين‌نامه مصوب جلسه ۴۷۷ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۰ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دارندگان...
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه تسرّي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص حوزه¬هاي علميه به شوراي سياستگذاري حوزه¬هاي علميه...
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه تأييد عضويت معاون فرهنگي سازمان بسيج مستضعفين در شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني و سه کميسيون تخصصي...
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه سياست‌ها، راهبردها، وظايف و ضوابط اجرايي ترويج فرهنگ حضور، توانمندي و افتخارآفريني جانبازان و...
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه سياستهاي راهبردي رسانه‌اي در شرايط بحران‌هاي طبيعي مثل شرايط ظهور ويروس فراگير کرونا
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه ساماندهي برگزاري آزمون‌هاي بين‌المللي
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه تأييد انتخاب دبير شوراي فرهنگ عمومي
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه اصلاح ماده ۲ قانون تشکيل هيأت‌هاي امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي
۲۹/۰۶/۱۴۰۰