آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
سند ملي سبک پوشش اسلامي ايراني
۰۲/۰۵/۱۴۰۳
مصوبه تأييد انتخاب اعضاي حقيقي هيأت امناي بنياد ملي پويانمايي
۰۲/۰۵/۱۴۰۳
مصوبه تشکيل شوراي ملي راهبري و تاسيس سازمان ملي هوش مصنوعي
۰۲/۰۵/۱۴۰۳
مصوبه تشکيل بنياد بين‌المللي شهيد رئيسي
۰۲/۰۵/۱۴۰۳
مصوبه تأييد کليات اساسنامه خانه ملي گفت‌وگوي آزاد و انتخاب مدير آن
۰۲/۰۵/۱۴۰۳
مصوبه الحاق يک تبصره به ماده ۱۵ اساسنامه فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران
۰۲/۰۵/۱۴۰۳
مصوبه انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت امناء بنياد علم ايران
۰۲/۰۵/۱۴۰۳
مصوبه اصلاح بندهايي از ماده ۸ اساسنامه بنياد ايرانشناسي
۰۲/۰۵/۱۴۰۳
مصوبه نحوه استمرار فعاليت دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم
۰۲/۰۵/۱۴۰۳
نقشه راه اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
۰۲/۰۵/۱۴۰۳
مصوبه برگزاري همايش ملي حکمراني مکتبي شهيدجمهور
۰۲/۰۵/۱۴۰۳
مصوبه اصلاح و تکميل ماده واحده الحاق به مصوبه ضوابط تأسيس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌هاي فرهنگي...
۰۲/۰۵/۱۴۰۳
مصوبه تشکيل ستاد ملي راهبري تدبر در قرآن
۰۲/۰۵/۱۴۰۳
اصلاح مصوبه اعمال حد نصاب نمره مرحله دوم مصاحبه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
سند ملي خواندن و ترويج مطالعه مفيد
۲۳/۰۳/۱۴۰۳