آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين‌نامه تعيين فهرست کالاها و تجهيزات پزشکي و استاندارد آنها (موضوع تبصره (۱) بند (۱) ماده (۷) قانون...
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
آيين نامه اجرايي بند (و) و جزءهاي (۳ـ ۲) و (۴ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸...
۰۱/۰۵/۱۳۹۸
آيين نامه اجرايي تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۰۱/۰۵/۱۳۹۸
آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده (۴۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي...
۰۱/۰۵/۱۳۹۸
آيين نامه اجرايي تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۳۱/۰۴/۱۳۹۸
آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
آيين‌نامه اجرايي بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي...
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
آيين نامه نظام سنجش اعتبار
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۸/۰۳/۱۳۹۸
آيين‌نامه اجرايي ماده (۷۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
۲۷/۰۳/۱۳۹۸
آيين‎نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ي) (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره...
۲۶/۰۳/۱۳۹۸
آيين نامه حمايت از شرکت هاي نوپا
۱۹/۰۳/۱۳۹۸
آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان
۱۳/۰۳/۱۳۹۸
آيين‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۰۴/۰۳/۱۳۹۸