آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اصلاح ماده (۱۲۲) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۲۶/۰۷/۱۴۰۱
آيين‌نامه اصلاحي شوراي هنر
۲۲/۰۶/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (خ) الحاقي به ماده (۲) قانون توسعه و بهينه سازي آب شرب شهري و روستايي در کشور
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۰) قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۱۷) قانون جهش توليد دانش بنيان
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين در حوزه صنعت، معدن و تجارت
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش‌بنيان و اشتغال آفرين در حوزه اقتصاد
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (هـ ‍‍( تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
آيين¬نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي بند (ص) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (ط) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
آيين‌نامه چگونگي بازرسي کار
۱۴/۰۴/۱۴۰۱