آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
الحاق بند (۲) به تصويب‌نامه شماره ۶۸۳۵۵/ت۵۷۴۹۵هـ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۹
۱۱/۰۷/۱۴۰۱
الحاق رديف (۵) به جدول تصويب‌نامه شماره ۱۴۱۴۳۹/ت۵۹۳۱۴هـ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰
۱۱/۰۷/۱۴۰۱
بخشنامه در خصوص اجراي طرح شناورسازي ساعت آغاز فعاليت کليه دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران
۱۱/۰۷/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص الحاق بند "ج" به مصوبه...
۰۷/۰۷/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص سهم سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه در پرداخت هزينه داروي دفروزيروکس و برخي خدمات پزشکي
۰۷/۰۷/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين شهرستان جهرم (استان فارس) براي ماه¬هاي خرداد، تير، مرداد و شهريور به عنوان منطقه...
۰۷/۰۷/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت‏هاي تضميني محصولات...
۰۴/۰۷/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت تضميني محصولات اساسي...
۰۴/۰۷/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياست حمايت قيمتي...
۰۴/۰۷/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت تضميني محصولات اساسي...
۰۴/۰۷/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياست حمايت قيمتي...
۰۴/۰۷/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياست حمايت قيمتي...
۰۴/۰۷/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياست حمايت قيمتي...
۰۴/۰۷/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص اقدام بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ارتقاي سامانه هاي موجود و يا راه اندازي...
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص صدور مجوز اقامت پنج ساله وزارت کشور براي اتباع خارجي که حداقل معادل يکصد هزار (۰۰۰ر۱۰۰)...
۳۱/۰۶/۱۴۰۱