آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
الزامات سامانه‌های الکترونیکی آموزش و پرورش و شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد)
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص حمایت از کشاورزان حاصلخیزی،...
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمیعاد صالحی به عنوان رییس هیأت‌مدیره و مدیر عامل شرکت راه¬آهن جمهوری...
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای داود منظور به عنوان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص تمدید تاریخ اجرای تصویب‌نامه...
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص صادرات دام زنده غیرمولد...
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص پرداخت مطالبات و هزینه‌های...
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص بسته سیاستی حمایت از زعفران
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص بسته سیاستی حمایت از کشاورزی...
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدرضا مرتضوی به عنوان استاندار اصفهان
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مهدی دوستی به عنوان استاندار هرمزگان
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدرضا هاشمی به عنوان استاندار سمنان
۱۰/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مهران فاطمی به عنوان استاندار یزد
۱۰/۰۷/۱۴۰۰