آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح اشکالات تحريري برخي از مصوبات هيئت وزيران
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۴۵۴۳۸/ت۶۱۱۸۱هـ مورخ ۱۶/۳/۱۴۰۳
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۴۵۳۸۷/ت۶۲۶۶۸هـ مورخ ۱۶/۳/۱۴۰۳
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۴۶۶۰/ت۶۲۴۹۹هـ مورخ ۱۶/۲/۱۴۰۳
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح ماده (۳) تصويب‌نامه شماره ۴۶۶۵۹/ت۶۱۳۰۱هـ مورخ ۲۱/۳/۱۴۰۲
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۱۴۵۳۶۳/ت۵۹۴۴۰هـ مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۰
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح تبصره بند (۲) تصويب نامه شماره ۲۴۶۲۹/ت۶۲۵۵۹هـ مورخ ۱۶/۲/۱۴۰۳
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح تبصره بند (۲) تصويب نامه شماره ۴۶۶۳۷/ت۶۲۴۴۸هـ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۳
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح ماده (۱۴) برنامه جامع تحقق سياست هاي کلي توسعه دريامحور
۳۰/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح ميزان مبالغ مربوط‌ به جرائم و تخلفات مندرج در قوانين مختلف
۲۳/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۳۷۲۹۷/ت۲۷۴۷۵هـ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۱
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۴۲۹۷/ت۶۲۵۶۷هـ مورخ ۱۶/۲/۱۴۰۳
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۴۱۶۷۰/ت۵۹۷۹۳هـ‌ مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح جدول پيوست تصويب‌نامه شماره ۴۶۸۶۱/ت۵۲۴۳۸هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۶
۰۷/۰۴/۱۴۰۳