آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۹۳۸۷۲/ت۵۷۸۶۰هـ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۰
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح جزء (د) بند (۱) تصويب¬نامه شماره ۲۶۶۰۴/ت۲۵۶۴۳هـ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۲
۱۸/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح تصويب¬نامه شماره ۶۶۷۵۷/ت۵۹۱۹۱هـ مورخ ۲۸/۶/۱۴۰۰
۱۸/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۰۱۴۶۵/ت۵۹۳۱۱هـ مورخ ۶/۹/۱۴۰۰
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۶۳۷۳۷/ت۵۹۰۴۲هـ مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۰
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۹/۶/۱۳۹۶
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح تصويب¬نامه شماره ۹۵۲۷۷/ت۵۹۲۷۹هـ مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۰
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۹۹۳۹۶/ت۵۴۸۲۳هـ مورخ ۲/۹/۱۴۰۰
۲۵/۰۹/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۷۷۵۹۳/ت۵۹۲۶۹هـ مورخ ۲۴/۷/۱۴۰۰
۱۶/۰۸/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۶) اصلاحي آيين نامه اجرايي بند(۳) قانون الحاق يک ماده به قانون تعيين‌تکليف استخدامي معلمين...
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۲۷۸۱۱/ت۴۹۶۵۴هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۲
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
اصلاح بند (۳) تصويب نامه شماره ۴۵۸۹۶/ت۵۹۰۰۹هـ مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۰
۰۴/۰۷/۱۴۰۰
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۴) قانون حمايت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنايع دستي
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۳) تصويب¬نامه شماره ۳۶۵۷۰/ت۵۵۹۳۹هـ مورخ ۵/۴/۱۴۰۰
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۶/۰۶/۱۴۰۰