آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
صورتجلسه انتخاب مديرعامل جديد يادمان شهداي هفتم تير (سرچشمه)
۳۱/۰۳/۱۳۹۷
اصلاح تبصره ماده ۱۴ و ماده ۱۹ اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي مصوب ۲۸ آذر ۱۳۹۵ شوراي عالي
۱۸/۱۰/۱۳۹۵