آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبات بيست و هشتمين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري
۲۲/۰۶/۱۴۰۱
مصوبات بيست و هفتمين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف)
۲۰/۰۵/۱۴۰۰
مصوبات بيست و ششمين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف)
۱۵/۱۱/۱۳۹۹
مصوبات بيست و پنجمين جلسه شوراي عالي عتف
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
مصوبات بيست و سومين و بيست و چهارمين جلسه شوراي عالي عتف
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
مصوبات بيست و دومين جلسه شوراي عالي عتف
۲۲/۰۲/۱۳۹۸
سياست‌ها و اولويت‌هاي پژوهش و فناوري کشور در بازه زماني ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰
۲۷/۰۹/۱۳۹۶
مصوبات بيست و يکمين جلسه شوراي عالي عتف
۲۹/۰۶/۱۳۹۶
مصوبات بيستمين جلسه شوراي عالي عتف
۱۱/۰۴/۱۳۹۶
مصوبات نوزدهمين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فنّاوري
۰۸/۱۲/۱۳۹۵