آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
پيشگيري و مقابله با قمار در فضاي مجازي
۰۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبات جلسه سي و پنجم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۰۷/۰۷/۱۴۰۱
سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي
۲۷/۰۶/۱۴۰۱
شرح وظايف، اختيارات و ترکيب اعضاي کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي کشور
۲۷/۰۶/۱۴۰۱
دستورالعمل بکارگيري خدمات شبکه هاي ارتباطي براي کمک به توسعه صنعت خودروهاي متصل
۰۲/۰۴/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي درخصوص لزوم اصلاح مصوبه هشتمين جلسه مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۱ اين شورا
۰۱/۰۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص الزامات سامانه‌هاي الکترونيکي آموزش و پرورش و شبکه آموزشي دانش‌آموز...
۰۷/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص صيانت از کودکان و نوجوانان در فضاي مجازي
۰۷/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص بخش‌هاي اول و دوم سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي
۰۷/۱۱/۱۴۰۰
مصوبات جلسه بيست و چهارم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۰۸/۰۷/۱۴۰۰
مصوبات جلسه بيستم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
مصوبات جلسه نوزدهم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
مصوبات جلسه هفدهم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۳/۱۲/۱۳۹۹
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص الزامات پيشگيري و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتواي خبري خلاف...
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
مصوبات جلسه شانزدهم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۰۵/۰۹/۱۳۹۹