آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه اساسنامه بنياد ملي پويانمايي ايران
۲۳/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه راه اندازي شهر جهاني نوآوري و فناوري‌هاي نرم و صنايع فرهنگي و خلاق کشور
۲۳/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه ارتقاء مرکز تعاملات بين‌المللي علم وفناوري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان رياست جمهوري...
۲۳/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه اعطاء فرصت فراگيري زبان فارسي به دانشجويان بين‌المللي همزمان با تحصيل آنها در ايران
۲۳/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه «خروج تصميمات و آراي صادره از هيأت‌ها و کميته‌هاي تخصصي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،...
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
تأسيس مؤسسات مديريت جمعي حقوق مالکيت ادبي و هنري
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه امکان به کارگيري اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي داراي هيأت امناي منصوب...
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه تعيين مناسبت‌هاي جديد براي درج در متن و ضميمه تقويم رسمي کشور
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه اصلاح و تکميل موادي از اساسنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه انتخاب اعضاي حقيقي هيأت امناي سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان و نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي...
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه انتخاب رئيس شوراي هنر شوراي عالي انقلاب فرهنگي
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
ماده واحده برگزاري هنر بازار ايران (اکسپو)
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه اصلاح بندهاي ۴ و ۵ ماده ۵ آيين‌‌نامه تشکيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش...
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه انتخاب دبير شوراي توسعه فرهنگ قرآني
۱۴/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه انتخاب رئيس شوراي فرهنگي و اجتماعي خانواده و زنان
۱۴/۱۲/۱۴۰۲