آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون میزان پیشرفت فرآیند تهاتر و تأمین عوض حقوق مالکانه اعضاء...
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرخرمدره
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون افزایش محدوده بافت فرسوده شهر تهران موضوع مصوبه مورخ...
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تخلفات ساخت وساز در شهر مهاباد
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون دستورالعمل ساخت وساز در پهنه‌های گسلی
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون پدیده فروریزش زمین در محدوده شهری تهران
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی باطرح جامع شهر ابهر
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر شیراز ـ الحاقات...
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع ویژه شهر بشرویه
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساخت و سازها در محور زیارت
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح سامان‌دهی فضایی ـ عملکردی حوضه‌های آبریز سدهای...
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع فاز ۵ شهر جدید سهند
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع مرتبط با تغییرات خط محدوده طرح...
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون چارچوب شرح خدمات طرح‌های ویژه حفاظت و احیاء بافت‌های...
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح و ضوابط اراضی کشاورزی و باغات ناژوان
۲۸/۱۱/۱۳۹۹