آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه یکهزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار در خصوص دستورالعمل نگاهداری...
۰۶/۰۹/۱۳۹۱
مصوبه يكهزار و يكصد و چهل و هفتمين جلسه مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ شوراي پول و اعتبار
۰۶/۰۹/۱۳۹۱