آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره‌های ۱۲۴۳ الی ۱۲۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ صرف عدم ارجاع موضوع...
۰۴/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره۱۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ صورتجلسه کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاه‌های...
۰۴/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۲۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۴ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر...
۰۴/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۲۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض. الزام شهرداری به صدور پروانه برای...
۰۴/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۲۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۱۱۹۳/۵/۲۲۰۰۱ـ ۹/۷/۱۳۹۹ مدیرکل...
۰۴/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۲۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۵۵۰۰۷/۱۵۵ـ ۲۳/۸/۱۳۹۶و...
۰۴/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۱۲۲۹ و ۱۲۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی مصوبه...
۰۴/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۱۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض با توجه به عدم شمول مقررات قانون کار...
۰۴/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۱۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون...
۰۴/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره ۹۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ص/۹۸/۳۸۶۰ـ...
۰۴/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال...
۰۴/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۹ کارگروه تنظیم...
۰۴/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۳۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۶ شورای عالی شهرسازی...
۰۴/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره۱۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ عدم توجه دعوا به مدیرعامل شرکت به...
۰۴/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶/۹۷ بانک مرکزی...
۰۴/۰۸/۱۴۰۰