آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عبارت مندرج در قسمت اخیر جزء ۱ بند (ب) ماده...
۱۶/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۴۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شرط اختصاصی داشتن سابقه کار و اشتغال در مدیریت...
۱۶/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۱۴۱۸ و ۱۴۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: سازمان تأمین اجتماعی تا زمان قبل از...
۱۶/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۴۲۰ الی ۱۴۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض شعب تعزیرات حکومتی شایستگی...
۱۶/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء در راستای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات...
۱۶/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۴۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند یک سیصد و پنجاهمین جلسه هیأت واگذاری...
۱۶/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۴۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۱۶/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۴۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ت ه م/۸۱۱۳۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۸...
۱۶/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۴۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره‌های ۱ و ۳ از تعرفه شماره ۲۴ سال ۱۳۹۸...
۱۶/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۹۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مصوبه مجمع عمومی سازمان ملی...
۱۶/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۳۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض احراز شرایط و استحقاق بیمه‌شده جهت...
۱۶/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۴۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ضوابط اتحادیه...
۱۶/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۴۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۹۸۱۷۷۲۲۱/۶۴۳۰/۲/۱/۱۷/۱۳ـ ۲/۹/۱۳۹۸...
۱۶/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۴۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ و ۲ نامه شماره ۶۳۰/۶۵۵/۹۰۱۲ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۸...
۱۶/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۴۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۹ تحت عنوان عوارض بهای خدمات ارزش افزوه...
۱۶/۱۲/۱۳۹۹