آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
قانون معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره
۱۴/۰۹/۱۳۹۶
قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان
۳۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
۳۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین
۳۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون معاهده معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین
۳۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره
۲۵/۰۴/۱۳۹۶
قانون معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین
۰۴/۰۲/۱۳۹۵
قانون معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس
۲۴/۱۱/۱۳۹۴
قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین
۰۶/۱۱/۱۳۹۴
قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان
۰۶/۰۳/۱۳۹۲