آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش درخصوص تغيير شيوه امتحانات نهايي دانش‌آموزان شاخه فني و حرفه‌اي نظام...
۱۵/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش درخصوص تمديد اجراي رشته‌هاي مهارتي مجموعه هشتم شاخه کاردانش
۱۵/۱۰/۱۴۰۰
نظام جامع راهنمايي و مشاوره درآموزش ‌و پرورش
۲۹/۰۹/۱۴۰۰
اساسنامه اردوگاههاي دانش آموزي
۲۹/۰۹/۱۴۰۰
آيين‌نامه انتخاب و انتصاب مديران مدارس
۲۱/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش با موضوع: ماده واحده تدوين راهنماي برنامه‌هاي درسي توسعه تفکر رايانشي...
۲۱/۰۷/۱۴۰۰
کليات نظام تربيت استعدادهاي برتر در آموزش و پرورش
۱۲/۰۲/۱۳۹۶
اساسنامه پژوهش‌سراهاي دانش‌آموزي
۱۲/۰۲/۱۳۹۶
ماده واحده آيين‌نامه‌ها و جدول مواد درسي و نوع ارزشيابي پاياني دوره اول متوسطه
۱۲/۰۲/۱۳۹۶
واگذاري اختيار تصويب برخي از مقررات به کميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش
۱۲/۰۲/۱۳۹۶
آيين‌نامه آموزشي دوره دوم متوسطه
۲۶/۰۸/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش در مورد برنامه زيرنظام تأمين فضا، تجهيزات و فناوري نظام تعليم وتربيت رسمي...
۰۴/۰۸/۱۳۹۵
آيين‌نامه گروه‌هاي آموزشي و تربيتي
۱۰/۰۳/۱۳۹۵
آيين‌نامه هدايت تحصيلي دانش‌آموزان
۱۰/۰۳/۱۳۹۵
ماده واحده سوگند نامه معلمي
۱۰/۰۳/۱۳۹۵