آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاحيه
۱۸/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۲۳۶۷۶/۹۰۰۰ قوه قضائيه در خصوص ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان...
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
اصلاح رأي وحدت رويه شماره ۸۲۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۲۳/۰۷/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
اصلاح عبارت تصويب‌نامه شماره ۱۶۰۲۲۹/ت۵۹۶۰۶ هـ مصوب ۱/۱۲/۱۴۰۰ هيأت وزيران
۰۷/۰۴/۱۴۰۱
اصلاحيه
۰۹/۰۳/۱۴۰۱
اصلاحيه
۲۳/۱۲/۱۴۰۰
اصلاحيه
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح عنوان «قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال ۱۳۹۹ کل کشور»
۱۵/۰۹/۱۴۰۰
اصلاحيه
۲۷/۰۸/۱۴۰۰
اصلاحيه روزنامه رسمي کشور درخصوص اشتباه چاپي قانون الحاق يک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل...
۱۶/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح ماده ۱۴ سند امنيت قضايي
۰۳/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح رأي شماره ۱۱۷۷ـ ۱۷/۱/۱۳۹۶ ديوان عدالت اداري
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
پيوست‌هاي(۱) و (۲) آيين‌نامه اجرايي ماده(۷) قانون دريايي ايران منتشرشده در روزنامه رسمي شماره ۲۱۴۶۱ مورخ...
۰۴/۱۰/۱۳۹۷
اصلاحيه روزنامه رسمي کشور درخصوص قانون الحاق دو تبصره به ماده(۶۱۷) قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم ـ تعزيرات...
۲۶/۱۰/۱۳۹۶