آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه اجرایی بند(هـ) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۷/۰۳/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه¬شدن اراضی
۲۵/۰۳/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل...
۲۲/۰۳/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۲/۰۳/۱۴۰۰
آیین¬نامه مستندنگاری و ثبت تصویری طرح¬ها و پروژه¬های کشور
۲۲/۰۳/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک
۲۲/۰۳/۱۴۰۰
آیین‌نامه هماهنگی پیشگیری و مدیریت پدیده گرد و غبار
۲۲/۰۳/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۸/۰۳/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی بند (ح) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
الحاق تبصره (۳) به ماده (۷) آیین¬نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
آیین نامه پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس شهرها و روستاها
۰۲/۰۳/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۶/۰۲/۱۴۰۰
آیین¬نامه موارد توقیف موقت یا لغو هرگونه اجازه نامه یا گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیف وسایل پرنده...
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) بند (ب) ماده (۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت...
۲۷/۰۸/۱۳۹۹