آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين‌نامه ايمني کار در فضاي بسته
۱۶/۰۶/۱۴۰۱
اساسنامه صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير
۱۶/۰۶/۱۴۰۰
آيين‌نامه ايمني در تونل‌سازي
۰۸/۰۹/۱۳۹۹
مصوبه شوراي عالي کار در خصوص تعيين حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
الحاق فصل دوازدهم به آيين دادرسي کار
۱۹/۰۱/۱۳۹۸
اصلاح بند «ب» رديف ۱ـ۲ دستورالعمل اجرايي «آيين‌نامه ايمني امور پيمانکاري»
۱۸/۰۹/۱۳۹۷
آيين نامه ايمني در صنايع ريخته‌گري (قطعه‌ريزي و لوله‌ريزي)
۳۱/۰۲/۱۳۹۳
آيين نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار
۱۸/۰۹/۱۳۹۲
آيين نامه صدور پروانه آموزش روابط کار
۱۸/۰۹/۱۳۹۲
بخشنامه در خصوص کمک هزينه اقلام مصرفي خانوار کارگران
۱۱/۰۷/۱۳۹۲
آيين‌نامه ايمني در عمليات انتقال نيروي برق
۰۹/۰۷/۱۳۹۲
آئين دادرسي کار
۲۶/۰۴/۱۳۹۲
آيين‌نامه ايمني در صنايع آهنگري
۲۸/۰۲/۱۳۹۱