آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح بند (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک
۲۷/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۱۷) آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار
۱۶/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح آیین‌‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
اصلاح تبصره (۳) بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و...
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
اصلاح تبصره ( ۳) ماده ( ۹۱ ) آییننامه اجرایی ماده ( ۱۴ ) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح آیین¬نامه نحوه فعالیت دستگاه¬های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۱) آیین¬نامه نحوه پرداخت حق¬الزحمه مجریان و ناظران انتخابات
۲۰/۱۱/۱۳۹۹
اصلاح تبصره ماده (۸) آیین¬نامه تشویق صادرکنندگان نمونه
۱۲/۱۱/۱۳۹۹
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء (۴ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۲/۱۱/۱۳۹۹
اصلاح بند (۷) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح بند (۱۴) ماده (۱) آیین¬نامه اجرایی بند (و) و جزء (۴ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه...
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۷) اصلاحی آیین¬نامه اجرایی شورای¬ عالی سلامت و امنیت غذایی
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
۲۷/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح آیین¬نامه اجرایی شورای¬عالی سلامت و امنیت غذایی
۰۱/۰۸/۱۳۹۹