آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبات جلسه مورخ ۳/۲/۱۳۹۸ هیأت امنای صندوق توسعه ملی
۱۸/۰۴/۱۳۹۸
مصوبات الحاقی جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۹۷ هیأت امنای صندوق توسعه ملی
۰۳/۰۵/۱۳۹۷
مصوبات جلسه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ هیأت امنای صندوق توسعه ملی
۰۷/۰۴/۱۳۹۷
مصوبات جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۹۷ هیأت امنای صندوق توسعه ملی
۰۷/۰۴/۱۳۹۷
مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۶
۰۷/۰۵/۱۳۹۶
اصلاح قسمت «الف» ردیف (۱) مصوبه جلسه ۱/۸/۱۳۹۵ صندوق توسعه ملی
۰۶/۱۱/۱۳۹۵